Elma Sirkesi İçin Bakın Peygamberimiz Ne Diyor?

Câbir (r.a)’den rivayet olunduğuna göre; Peygamber (s.a):

“Sirke ne güzel katıktır” buyurmuştur.[205]

Câbir (r.a)’den rivayet olunduğuna göre; Peygamber (s.a): “Sirke ne güzel katıktır” buyurmuştur.[206]. Sirke de Hz.Peygamber’in beğendiği ve övdüğü katıklardandır.Çünkü temini kolay ve ekonomiktir. Kanaatkar insanların yediği bir katıktır.

Hattâbî, mevzumuzu teşkil eden bu hadisi açıklarken şöyle demiştir:

“Hz. Peygamber bir katık olarak sirkeyi överken aslında yemeklerde tutumlu olmayı, israftan ve oburluktan kaçınmayı, nefsin var gücüyle ye­meye sarılıp ona güvenmekten uzak kalmasını övmüştür.

Fahr-i Kâinat Efendimiz bu sözüyle sanki şöyle demiştir: “Sirkeyi ve sirke gibi ucuz ve kolaylıkla temin edilen katıkları, diğer katıklara tercih ediniz. Fazla pahalı yemekler yemeye kendinizi alıştırmayınız. Çünkü ağır yemek­ler şehveti artırır, şehvet ise hem dine hem de vücuda zararlıdır.” Hz. Peygamber’in sirkeyi güzel bir katık olarak nitelendirmesi sebebiyle fıkıh âlimleri; hiç katık yememek üzere yemin eden bir kimsenin ekmekle sirke yemesiyle yemininin bozulacağını söylemişlerdir.”

Bu mevzuda Bezlü’l-Mechûd yazarı da şöyle diyor:

“Hattâbî’nin; “bu hadiste övülmek istenen aslında yemeklerde iktisatlı olmaktır” sözü; aslında burada övülmek istenen bizzat iktisattır, sirke ise dolaylı olarak övülmektedir anlamına gelir. Nevevî ise; hadis-i şerifte övül­mek istenen bizzat sirkedir. İktisat, şehvetleri terk gibi dinî esaslar ise bu ha­disle değil başka hadislerle açıklanmıştır, diyor ki doğrusu da budur.”

Mevzumuzu teşkil eden bu hadisler mana bakımından aynı oldukları hal­de Musannifin onları ayrı ayrı rivayet etmesinin sebebi senetlerin farklı ol­masıdır.[207]

Bazı Hükümler

1. Sirkeye katık denebilir.

2. Sofraya oturanları iştahlandırabilmek için yiyecek­lerden söz edilebilir.

3. Bir şeyin aslı değişince hükmü de değişir. Şıra şarap olunca pis ve haram olur, sonra sirkeye çevrilince temiz ve helâl olur.[208]

[205] Müslim, eşribe 164-169; Ebû Dâvûd, eşribe 10; Tirmizî, et’ime 35; Nesâî, eymân 21, eşribe 33; İbn Mâce, et’ime 33; Dârimî, et’ime 18.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/452-453.

[206] Müslim, eşribe 164-169; Ebû Dâvûd, eşribe 10; Tirmizî, et’ime 35; Nesâf, eymân 21, eşribe 33; İbn Mâce, et’ime 33; Dârimî, et’ime 18.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/453.

[207] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/453.

[208] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/453-454.